ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ง - ภาพเคลื่อนไหว / ถ่ายสารคดี ภายในโบสถ์นักบุญยอแซฟ อยุธยา
ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานโบสถ์เฉพาะเวลาทำการ หยุดวันพฤหัสบดี, วันอาทิตย์, วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ
Tel. 0-3570-1526, 0-3532-1447, 085-903-7289  Fax. 0-3532-1449
 

1. การถ่ายภาพบริเวณภายนอกโบสถ์ เพื่อเป็นที่ระลึก ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากเจ้าอาวาส
2. แต่สำหรับผู้ที่จะปรากฏอยู่ในภาพถ่าย แต่งกายไม่เหมาะสม โดยใช้โบสถ์เป็นพื้นหลัง (background) หรือ การถ่ายรูปนั้นเพื่อใช้กิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ จะไม่ได้     รับการอนุญาต หากมีการฝ่าฝืนปฏิบัติ โบสถ์จะเรียกร้องสิทธ์ทางกฎหมายตามสมควร
3. การถ่ายภาพภายในโบสถ์ กรุณาติดต่อสำนักงานโบสถ์ (ติดต่อล่วงหน้าประมาณ 2 – 3 สัปดาห์ พร้อมหนังสือขออนุญาต)
4. โบสถ์ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพในระหว่างที่มีพิธีกรรมภายในโบสถ์ (อนุญาตเฉพาะกรณีพิเศษ โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส)
5. โบสถ์ไม่อนุญาต การถ่ายภาพประกอบโฆษณา มิวสิควีดีโอ หรือ ละครภาพยนตร์ใดๆ ยกเว้นแต่สารคดี เท่านั้น
6. การถ่ายสารคดี ต้องได้รับอนุญาตจากทางเจ้าอาวาสเสียก่อน โดยระบุในหนังสือขออนุญาต ถึงจุดประสงค์ในการถ่ายทำ ระยะเวลาของการ
   ทำงาน รูปแบบของการทำงาน จำนวนของผู้ร่วมงาน และผู้รับผิดชอบ
(พร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตน ลงชื่อรับรองสำเนามาด้วย)


7. เนื่องด้วยโบสถ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่เข้ามาภายในโบสถ์ มีระเบียบปฏิบัติตน ดังนี้
   7.1 ไม่ขึ้นบริเวณ พระแท่น ตั้งแต่ แนวบันไดขึ้นไป, พรมสีแดงรอบๆ พระแท่น และผ้าม่านทั้ง 2 ข้าง
   7.2 แต่งกายสุภาพ - ห้ามกางเกงขาสั้น ทั้งชายและหญิง (ยกเว้น นักเรียนชายในเครื่องแบบ)
                                   - ห้าม เสื้อกล้าม หรือลักษณะคล้ายคลึง สำหรับสุภาพบุรุษ
                           - ห้ามเสื้อเกาะอก สายเดี่ยว คอลึก-กว้าง และกระโปรงสั้นเกินไป สำหรับสุภาพสตรี
   7.3 ไม่ทานอาหาร และเครื่องดื่ม ใดๆ ทุกชนิด ภายในโบสถ์
   7.4 ไม่พูดคุยส่งเสียงดัง
   7.5 ไม่เคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของใดๆ ที่อยู่ภายในโบสถ์
   7.6 ไม่ใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้าใดๆ เชื่อมต่อกับเต้าไฟฟ้า ภายในโบสถ์


8. การเปิดไฟฟ้า แสงสว่างภายในโบสถ์ อนุญาตเฉพาะกรณีพิเศษ โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส
9. คู่แต่งงาน ที่ประสงค์จะใช้โบสถ์ เป็นสถานที่ ถ่ายภาพ เจ้าบ่าว – เจ้าสาว (งาน studio) เฉพาะกรณีที่คู่แต่งงานมีพิธีแต่งงานที่โบสถ์นักบุญยอแซฟ อยุธยา    มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
   9.1 เฉพาะกรณีที่คู่แต่งงาน มีพิธีแต่งงานที่โบสถ์นักบุญยอแซฟ อยุธยา โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส เท่านั้น
   9.2 เจ้าบ่าว เจ้าสาว จะต้องทำหนังสือขออนุญาต ดังรายระเอียด ตามข้อ 6 (เฉพาะกรณีที่คู่แต่งงาน มีพิธีแต่งงานที่โบสถ์นี้ เท่านั้น)
   9.3 ปฏิบัติตน ตามระเบียบข้อ 7
   9.4 โบสถ์ให้บริการ เปิดไฟฟ้า แสงสว่าง ภายในโบสถ์ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง (หากต้องการ) โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส


10. ทำบุญให้กับทางโบสถ์ เป็นจำนวน 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าบำรุงสถานที่, ค่าไฟฟ้า สำหรับกรณีที่เปิดไฟฟ้า แสงสว่าง 
       พัดลมภายในโบสถ์
11. นักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์จะถ่ายภาพโบสถ์ เพื่อประกอบการทำรายงาน หรือเพื่อทำโครงการทางการศึกษา  มีแนวปฏิบัติดังนี้
   11.1 ทำหนังสือขออนุญาต ดังรายระเอียด ตามข้อ 6
   11.2 ปฏิบัติตน ตามระเบียบข้อ 7
   11.3 โบสถ์ให้บริการ เอกสาร ข้อมูล เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา และประวัติความเป็นมาของโบสถ์ ขอได้ที่สำนักงานของทางโบสถ์, เว็บไซต์                       http://www.catholic.or.th   เว็บไซต์คาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หรือ http://haab.catholic.or.th       
             เว็บไซต์หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  (51 ซอยโอเรียนเต็ล ถนนเจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500)  โทร.02-630-6991
 

หนังสือขออนุญาตถ่ายภาพชุดเจ้าบ่าว-เจ้าสาว

หนังสือขออนุญาตชมวัดและแสวงบุญ

 

หนังสือขออนุญาตถ่ายภาพและวีดีโอ