ระเบียบการเข้าชมภายใน / มาแสวงบุญ / เรียนรู้ประวัติความเป็นมาวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานโบสถ์เฉพาะเวลาทำการ หยุดวันพฤหัสบดี, วันอาทิตย์, วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ
Tel. 0-3570-1526, 0-3532-1447, 085-903-7289  Fax. 0-3532-1449
 

1. โรงเรียน / วัด / กลุ่ม / คณะ / องค์กร ฯลฯ  ที่จะขอเข้าชมภายใน กรุณาติดต่อสำนักงานวัด (ติดต่อล่วงหน้าประมาณ 2 – 3 สัปดาห์ พร้อมหนังสือขออนุญาต)

2. ต้องได้รับอนุญาตจากทางเจ้าอาวาสเสียก่อน โดยระบุในหนังสือขออนุญาตถึงจุดประสงค์ในการเข้าชม ระยะเวลา จำนวนของผู้ร่วมงาน และ       ผู้รับผิดชอบ (พร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตน ลงชื่อรับรองสำเนามาด้วย)

3. เนื่องด้วยโบสถ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่เข้าภายในโบสถ์ มีระเบียบปฏิบัติตน ดังนี้
   3.1 แต่งการสุภาพ-ห้ามกางเกงขาสั้น ทั้งชายและหญิง (ยกเว้น นักเรียนชายในเครื่องแบบ)
                     - ห้าม เสื้อกล้าม หรือลักษณะคล้ายคลึง สำหรับสุภาพบุรุษ
                     - ห้ามเสื้อเกาะอก สายเดี่ยว คอลึก-กว้าง และกระโปรงสั้นเกินไป สำหรับสุภาพสตรี
   3.2 ไม่ทานอาหาร และเครื่องดื่ม ใดๆ ทุกชนิด
   3.3 ไม่ขึ้นบริเวณพระแท่น ตั้งแต่แนวบันไดขึ้นไป
   3.4 ไม่พูดคุยส่งเสียงดัง
   3.5 ไม่เคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของใดๆที่อยู่ภายในโบสถ์
   3.6 ไม่ใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้าใดๆ เชื่อมต่อกับเต้าไฟฟ้า ภายในโบสถ์
   3.7 ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด (ปิดเสียง)

4. การเปิดไฟฟ้า แสงสว่างภายในโบสถ์ อนุญาตเฉพาะกรณีพิเศษ โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส
5.
ทำบุญให้กับทางวัด เป็นเงิน 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าบำรุงสถานที่, ค่าไฟฟ้าสำหรับกรณีที่เปิดไฟฟ้า แสงสว่าง พัดลมภายในโบสถ์
6.
ค่าตอบแทนวิทยากรแนะนำวัด จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
7. นักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์จะถ่ายภาพโบสถ์ เพื่อประกอบการทำรายงาน หรือเพื่อทำโครงการทางการศึกษา มีแนวปฏิบัติดังนี้
   7.1 ทำหนังสือขออนุญาต ดังรายระเอียด ตามข้อ 6
   7.2 ปฏิบัติตน ตามระเบียบข้อ 7
   7.3 โบสถ์ให้บริการ เอกสาร ข้อมูล เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา และประวัติความเป็นมาของโบสถ์ ขอได้ที่สำนักงานของทางโบสถ์,
           เว็บไซต์ http://www.catholic.or.th  เว็บไซต์คาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หรือ http://haab.catholic.or.th เว็บไซต์หอจดหมายเหตุ
           อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (51 ซอยโอเรียนเต็ล ถนนเจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500) โทร.02-630-6991 
 

หนังสือขออนุญาตชมวัดและแสวงบุญ

 

หนังสือขออนุญาตถ่ายภาพและวีดีโอ