คณะกรรมการสภาภิบาล

คุณพ่อยอแซฟ ทวีศักดิ์  กิจเจริญ
ประธาน

อธิการแบร์นาแด็ต มยุรา วาปีโส
รองประธาน

เซซีลีอา อุไร  พันธุ์ทวี
ผู้อำนวยการ

เปโตร คมกฤต  ชาญเชาว์วงศ์
รองผู้อำนวยการ

ยาโกเบ ชัยวุฒิ   สำราญรื่น
รองผู้อำนวยการ

เทเรซา สุรัตน์   อนันตชาติ
เลขานุการ

มารีอา อำภา  สุขสมจิต
เหรัญญิก

เปโตร สมควร  ห่อทอง
กรรมการ

ยอห์น บัปติสตา บรรเจิด   แสงทอง
กรรมการ/ตัวแทน ส.ช.ค.

เทเรซา วณี   ศุภวิไล
กรรมการ

อันนา อรัญญา   ธารีจิตร
กรรมการ

เรยินา นิภา  แสงทอง
กรรมการ/ประธานผู้สูงอายุ

อันตน สมบัติ   แซ่ปึง
กรรมการ

มารีอา วาสนา ธารีจิตร
กรรมการ

อันตน ณัฐพร  ครองหิรัญ
กรรมการ/ประธานเยาวชน

เซราฟีนา วิไลวรรณ  บุญฤทธิ์
กรรมการ

มารีอา วันทนา  ห่อทอง
กรรมการ

เปโตร ปรีชา  ศรีสวัสดิ์ชัชวาล
กรรมการ

เปโตร จักรกฤษณ์  วัชรมัย
กรรมการ

เปโตร จำลอง  บุญคง
กรรมการ

เปาโล อนุรักษ์ ไทยประยูร
กรรมการ

มารีอา ศรีประภา  แตงอ่อน
กรรมการ/วินเซนต์เดอปอล