เปรสิเดียม พระมารดาผู้ใจดี
เปรสิเดียมตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2519

คุณพ่อยอแซฟ วิชา   หิรัญญการ
จิตตาธิการ

ซ.เซซีลีอา อุไร  พันธุ์ทวี
ประธาน

ซ.มารีอา สมศรี   ทรัพย์เจริญ
รองประธาน

ซ.ลูซีอา กาญจณี  คล้ายใจ
เลขานุการ

ซ.เทเรซา ชมัยพร  ตรีมรรคา
เหรัญญิก

ซ.มารีอา กอแรตตี ปรารมภ์ ธวัชวงศ์
สมาชิกประจำการ

ซ.เทเรซา ยุพิน   อันธพันธ์ุ
สมาชิกประจำการ

ซ.มารีอา ไฉน   ศรีสวัสดิ์ชัชวาล
สมาชิกประจำการ

ซ.มารีอา กาญจนา  ธรรมอำนวย
สมาชิกประจำการ

ซ.มาีรีอา อนงค์  ธารีจิตร
สมาชิกประจำการ

ซ.เทเรซา นิยม  ธีระธาร
สมาชิกประจำการ

บร.อันเดร โกศล   ธารีจิตร
สมาชิกประจำการ