ระเบียบและค่าใช้จ่ายการขอจัดพิธีแต่งงาน


1. คู่บ่าวสาวที่ประสงค์จะประกอบพิธีสมรส กรุณาติดต่อกับคุณพ่อเจ้าอาวาสล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน
2. เข้ารับการอบรมชีวิตสมรส โดยที่คู่บ่าวสาวทั้งสอง ต้องเข้ารับการอบรมต่อเนื่องกัน ตามที่คุณพ่อนัดไว้
3. เอกสารที่จำเป็น
  3.1 ฝ่ายคาทอลิกสิ่งที่ต้องเตรียม :
   1.สำเนาใบรับรองศีลล้างบาป ที่ออกให้มาไม่เกิน 6 เดือน (ขอได้จากวัดที่ตนเองได้รับศีลล้างบาป)
   2.หนังสือสัญญาของฝ่ายคาทอลิก (รับที่วัด)
   3.แบบสอบถามคู่สมรส (รับแบบฟอร์มจากทางวัด)
   4.สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
   5.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
   6.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
   7.สำเนามรณบัตรของคู่ครองเดิม (หากเคยแต่งงานมาก่อน)
   8.รูปถ่ายเดี่ยว ขนาด 2 P จำนวน 1 รูป (สำหรับติดลงในใบรับรองศีลสมรส)


  3.2  ฝ่ายไม่ใช่คาทอลิกสิ่งที่ต้องเตรียม :
   1.ใบรับรองว่า “ไม่เคยแต่งงานมาก่อน” (รับแบบฟอร์มจากทางวัด)
   2.แบบสอบถามคู่สมรส (รับแบบฟอร์มจากทางวัด)
   3.สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
   4.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
   5.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
   6.รูปถ่ายเดี่ยว ขนาด 2 P จำนวน 1 รูป (สำหรับติดลงในใบรับรองศีลสมรส)


4.เมื่อได้เข้ารับการอบรมชีวิตสมรสแล้ว และจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว ให้ติดต่อนัดหมายกับเจ้าอาวาส เพื่อเข้ารับการสอบสวนก่อน
   การแต่งงาน อย่างน้อย 1 เดือน
ก่อนถึงวันแต่งงานที่กำหนดไว้ และเมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้ว เจ้าอาวาสจะปรึกษาหารือกับคู่บ่าวสาว เพื่อกำหนดวันเวลา
   สำหรับการซ้อมพิธีต่อไป


  5. ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธี รวมเป็นเงิน 17,000.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
    5.1 ค่าบำรุงสถานที่ (ค่าไฟ )                         5,000.- บาท
    5.2 ค่าตอบแทนผู้ช่วยพิธี+เด็กก่อสวด          1,000.- บาท
    5.3 ค่าตอบแทนผู้เล่นอีเล็กโทน                    1,000.- บาท
    5.4 ค่าดอกไม้                                            10,000.- บาท
  (ราคาเริ่มต้น) ***สามารถระบุสีของดอกไม้ได้***
         (ค่าดอกไม้ ได้แก่ ดอกไม้ประดับบริเวณพระแท่น, ข้างตู้ศีลฯ, รูปพระบริเวณพระแท่น 2 จุด, รูปพระในวัด 5 จุด, พานสำหรับวางแหวน,  ที่นั่งในวัด หัวโต๊ะทางเดิน 15-16 จุด, ช่อเจ้าสาว 1 ช่อ, ช่อถวาย แม่พระ 1 ช่อ, ดอกไม้+เทียน 1 คู่ สำหรับเด็กถือนำหน้าเจ้าบ่าว-เจ้าสาว เดินแห่เข้าวัด, ดอกไม้โปรย 4 ขันใหญ่)
          
  หมายเหตุ : ราคาค่าดอกไม้ดังกล่าว รวมค่าน้ำมันรถไปซื้อดอกไม้ 1,000.- บาท +ค่าอุปกรณ์สำหรับจัดดอกไม้ 1,000.- บาท ดังนั้น ซื้อดอกไม้จำนวน 8,000.- บาท


6. ค่าใช้จ่ายทุกรายการ ชำระที่สำนักงานของวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา โดยทางวัดจะออกใบเสร็จรับเงินให้ทุกครั้ง และกรุณาชำระค่าใช้จ่ายทั้ง   หมด ในวันสุดท้ายของการอบรมชีวิตสมรส หรือก่อนวันซ้อมพิธี
7. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก หรือร้านจัดดอกไม้ภายนอกเข้ามาจัดดอกไม้ภายในวัด
8. วันและเวลาของการจัดพิธีแต่งงาน
  8.1 วัดสามารถจัดพิธีแต่งงานได้ไม่เกินวันละ 1 คู่
  8.2 วัดไม่จัดพิธีแต่งงาน ในวันอาทิตย์ และวันอาทิตย์ของเทศกาลมหาพรต (เริ่มตั้งแต่วันพุธรับเถ้าถึงวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ และเทศกาลเตรียมรับเสด็จ
         พระคริสตเจ้า (เริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่ 1-4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ) และยกเว้นถึงวันที่ทางวัดอาจต้องจัดฉลองสำคัญตามโอกาสต่างๆ ด้วย
  8.3 เวลาของการจัดพิธีแต่งงาน
                                
วันธรรมดา (จันทร์ ถึง ศุกร์) เวลา 10.00 น. หรือเวลา 11.00 น. หรือ   เวลา 13.00 น.
                           วันเสาร์ เวลา 10.00 น.  หรือเวลา 11.00 น.
                           วันอาทิตย์- ไม่จัด -


9. สิ่งที่เจ้าภาพจะต้องเตรียม
  9.1 เตรียมแหวนสมรส 2 วง
  9.2 เด็กถือแหวน 1  คน  นำหน้าเจ้าบ่าว-เจ้าสาว เดินเข้าวัด (เจ้าภาพหาเอง)
  9.3 เด็กถือดอกไม้ / เทียน นำหน้าเจ้าบ่าว-เจ้าสาว เดินเข้าวัด  2 คน  หรือ 4 คน (เจ้าภาพหาเอง)
  9.4 คนถือเครื่องบูชา จำนวน 6  คน 
         ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้ =  เทียน ถือ 2 คน / ผอบศีลฯ ถือ 1 คน/ ชุดเหล้าองุ่น ถือ 1 คน
         เจ้าภาพเตรียมกระเช้ามาเอง  = กระเช้าของขวัญ / กระเช้าผลไม้  ถือ 2 คน
  9.5 บทอ่าน ที่ 1                     ชื่อ...................................................นามสกุล................................................... (เจ้าภาพหาเอง)
  9.6 บทอ่าน ที่ 2                     ชื่อ...................................................นามสกุล................................................... (เจ้าภาพหาเอง)
  9.7 บทภาวนาเพื่อมวลชน       ชื่อ..................................................นามสกุล................................................... (เจ้าภาพหาเอง)


10. ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้าร่วมพิธีแต่งงาน
  10.1 ควรมอบหมายให้มีบุคคลหนึ่งคอยประสานงานดูแลรับผิดชอบเรื่องทั่วๆไประหว่างพิธีกรรมในวัด
  10.2 การแต่งงานของคู่สมรส และเพื่อนเจ้าบ่าว เจ้าสาว จะต้องเป็นแบบสุภาพ เหมาะสมกับวัด อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
          
(ห้ามชุดเกาะอก, เปิดไหล่กว้าง – ลึก หรือกระโปรงสั้นจนเกินไป)
  10.3 การถ่ายภาพ หรือการบันทึกเทปวีดีทัศน์ (คู่บ่าวสาวจำเป็นต้องแจ้งให้ช่างภาพรับทราบด้วย)
  10.3.1 ช่างภาพจะต้องแต่งกายเรียบร้อย
  10.3.2 ช่างภาพไม่เข้าไปในบริเวณที่สงวนไว้เฉพาะสำหรับพระสงฆ์
(ไม่ขึ้นบริเวณ พระแท่น ตั้งแต่แนวบันไดขึ้นไป, พรมสีแดงรอบๆ พระแท่น และผ้าม่านทั้ง 2 ข้าง)
  10.3.3 ช่างภาพมีอาการสำรวม เหมาะสมกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ (ไม่เดินพลุกพล่าน ทำเสียงอึกทึกรบกวนสมาธิ หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นการทำลายบรรยากาศของพิธีกรรม
               ศักดิ์สิทธิ์ (ไม่ควรถ่ายภาพในระยะ 1-2 เมตร) ในกรณีใช้ไฟ (วีดีโอ) ไม่ควรให้รบกวนผู้ร่วมพิธี
  10.3.4 อนุญาตให้มีช่างภาพนิ่งได้ 2 คนเท่านั้น (ถ้าเกินกว่า 2 คนกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อน)
  10.3.5 ไม่อนุญาตให้ใช้เครนแขวนกล้อง และไฟสปอร์ตไลท์ภายในวัด
  10.4 ไม่อนุญาตให้นักข่าวเข้ามาถ่ายภาพ หรือทำข่าวภายในวัด
  10.5 บทเพลงที่ใช้ตลอดพิธีแต่งงานจะต้องเป็นบทเพลงในพิธีกรรมเท่านั้น

 
หมายเหตุ 1.การจองวันและเวลาของการแต่งงาน บ่าวสาวต้องติดต่อกับเจ้าอาวาสด้วยตนเอง เพื่อรับทราบและเข้าใจระเบียบการ และพิจารณาเงื่อนไขเบื้องต้นของการแต่งงาน
               2.การเปลี่ยนแปลงวัน – เวลาของการแต่งงานบ่าว-สาวต้องติดต่อกับเจ้าอาวาสด้วยตนเองเช่นเดียวกันทั้งนี้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดหรือความผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้นได้
 

ระเบียบการขอจัดพิธีแต่งงาน

ใบสมัครขอเข้ารับการอบรมชีวิตสมรส