คุณพ่อวิชา หิรัญญการ บรรยายประวัติความเป็นมาของวัด
วันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 2012

**หมายเหตุ** โอกาสเยาวชนจากโครงการเยาวชนสมานฉันท์สัญจร  จ.พระนครศรีอยุธยา มาทัศนศึกษาเรียนรู้ประวัติ                              ความเป็นมาของวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 2012                                      

ดูวิดีโอทั้งหมด