ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโปรตุเกส
และวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
โดย...คุณพ่อสุรชัย   ชุ่มศรีพันธุ์

**หมายเหตุ** โอกาสนักศึกษาจากวิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม มาทัศนศึกษาเรียนรู้ประวัติ                            ความเป็นมาของหมู่บ้านโปรตุเกสและวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา                                                                    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 2011  บรรยายโดย คุณพ่อ สุรชัย ชุุ่มศรีพันธุ์

ดูวิดีโอทั้งหมด