ฟังเพลงทั้งหมด

02 นักบุญยอแซฟ

1.โอ้ท่านพรหมจรรย์สามี                             ของแม่มารีอ่อนหวาน
   ลูกขอไหว้สุดสิ้นวิญญาณ                            ขอท่านคุ้มครองชาวเรา

         (รับ) ขอท่าน ขอท่านคุ้มครองชาวเราขอท่าน ขอท่านคุ้มครองชาวเรา  
                 ขอท่านขอท่านคุ้มครองชาวเรา

2.เมื่อพระบุตรเสด็จลงมา                            ท่านเป็นบิดากล้าหาญ
  ป้องกันอันตรายภัยพาล                             ขอท่านคุ้มครองชาวเรา
3.ท่านผู้ผุดผ่องไม่หมองมัว                         ยอมตัวผลัดที่ถิ่นฐาน
   ทำตามพระทัยทุกประการ                        ขอท่านคุ้มครองชาวเรา
4.ความเชื่อฟังของท่านเหลือล้น                    ยากจนไม่เคยกล่าวขาน
   หนักเบาเช้าค่ำทำงาน                               ขอท่านคุ้มครองชาวเรา
5.ท่านคือสำนักพักดวงใจ                             ผู้เจ็บไข้เรียกขาน
  ตัวอย่างอดทนแก่คนงาน                           ขอท่านคุ้มครองชาวเรา
6.วันใดพระองค์ทรงโกรธ                            ขอโปรดเมตตาสงสาร
  ดับความขมขื่นให้ชื่นบาน                          ขอท่านคุ้มครองชาวเรา