ฟังเพลงทั้งหมด

01 สดุดีนักบุญยอแซฟ

1. เราขอสดุดีนักบุญองค์หนึ่ง                       ที่เรียนรู้ซึ้งถึงความรักของพระเจ้า
   ถือธรรมบัญญัติเชื่อตามพระทรงสั่ง           ตรัสทางท่านผู้ทำนายก่อนนั้น
   ด้วยเหตุนี้ไซร้ท่านจึงเป็นผู้ชอบธรรม

             (รับ) ยอแซฟท่านนักบุญที่โปรดปรานของพระเจ้า
                     ฟังเราเฝ้าวิงวอนโปรดเสนอเพื่อเรา
                     ยอแซฟท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมอันสูงเด่น 
                     โปรดเป็นผู้เสนอวิงวอนเพื่อเราเทอญ

2.เราขอสดุดีนักบุญยิ่งใหญ่                           จิตใจลึกซึ้งเชื่อในพระองค์ทรงศักดิ์
   รับยอมสมัครอุ้มชูพระปิยะบุตร                    หมดความสงสัยเชื่อฟังเทวทูตนั้น
   ด้วยเหตุนี้ไซร้ท่านจึงเป็นผู้ชอบธรรม