แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมให้ความรู้ครูคำสอน 19 ก.ค. 2017

Thumbnail Image Table
DSCN9136
21/7/2560 9:32:48
Size (KB)  :  197 KB
DSCN9137
21/7/2560 9:32:48
Size (KB)  :  183 KB
DSCN9138
21/7/2560 9:32:49
Size (KB)  :  196 KB
DSCN9140
21/7/2560 9:32:49
Size (KB)  :  172 KB
DSCN9146
21/7/2560 9:32:50
Size (KB)  :  158 KB
DSCN9147
21/7/2560 9:32:51
Size (KB)  :  140 KB
DSCN9148
21/7/2560 9:32:51
Size (KB)  :  184 KB
DSCN9151
21/7/2560 9:32:52
Size (KB)  :  194 KB
DSCN9157
21/7/2560 9:32:52
Size (KB)  :  186 KB
DSCN9161
21/7/2560 9:32:53
Size (KB)  :  197 KB
DSCN9162
21/7/2560 9:32:53
Size (KB)  :  197 KB
DSCN9164
21/7/2560 9:32:54
Size (KB)  :  195 KB
DSCN9168
21/7/2560 9:32:54
Size (KB)  :  195 KB
DSCN9170
21/7/2560 9:32:55
Size (KB)  :  188 KB
DSCN9172
21/7/2560 9:32:56
Size (KB)  :  203 KB
DSCN9174
21/7/2560 9:32:56
Size (KB)  :  213 KB
Pages:     1 2 3