ระเบียบการล้างบาปทารกวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

บริการศีลล้างบาปเด็กทารก(ภาษาไทย)
ทุกอาทิตย์ที่ 1 ของทุกเดือนหลังมิสซา เวลา 09.00 น.
ติดต่อสำนักงานวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ก่อนล้างบาปอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 
เอกสารที่ต้องนำมาให้ทางวัด ก่อนล้างบาปอย่างน้อย 2 อาทิตย์
- สำเนาใบสูติบัตรผู้ขอล้างบาป จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา อย่างละ 1 ชุด
- สำเนาเอกสารรับรองการแต่งงานของบิดา-มารดา จำนวน 1 ชุด
 

Download ใบคำร้องขอรับศีลล้างบาป  คลิก

                                                                     Baptisms

    The Rite of Baptism is conducted every second Sunday of the month after 09.00 A.M. Please submit this form to the Saint Joseph Catholic Church office at least two week before the Rite is conducted.
     

Download Request Form for Baptism Click