ระเบียบการขอจัดพิธีปลงศพและฝังศพที่สุสานวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

1. ผู้จัดการหลุมศพ หรือญาติ ติดต่อกับคุณพ่อเจ้าอาวาส เพื่อทางวัดจะได้ตีระฆังส่งวิญญาณ
2. ผู้จัดการหลุมศพ จะต้องมาติดต่อกับคุณพ่อเจ้าอาวาสด้วยตนเอง เพื่อจะได้นัดวัน – เวลา ฝังศพ และทำเรื่องขอบรรจุศพที่สุสานวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
3. เอกสารที่จำเป็น
(นำเอกสารทั้งหมดมาให้ที่สำนักงานวัด ในวันทำเรื่องขอบรรจุศพ โดยผู้จัดการหลุมศพจะต้องมาด้วยตนเอง)
  3.1 สำหรับผู้จัดการหลุมศพ :
     1.สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
     2.สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
     3.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล   (ถ้ามีการเปลี่ยน)
  3.2 สำหรับผู้ล่วงลับ : 
     1.สำเนาใบรับรองศีลล้างบาป ที่ออกให้มาไม่เกิน 6 เดือน (ขอได้จากวัดที่รับศีลล้างบาป)
     2.สำเนาใบมรณบัตร    จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
     3.สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน 1 ชุด
     4.สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ชุด
     5.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)

4. ค่าใช้จ่าย (1) รวมเป็นเงิน ................................บาท  ........................................................................
   4.1 โลงศพ แบบที่ 1 (มีผ้าลายลูกไม้ด้านใน)                                         13,000.- บาท   (กรณีที่ซื้อโลงจากทางวัด)
   4.2 โลงศพ แบบที่ 2 (ไม่มีผ้าลายลูกไม้ด้านใน)                                      9,000.- บาท   (กรณีที่ซื้อโลงจากทางวัด)
   4.3 ค่าหลุมบรรจุศพลงดิน (35,000.-) + ค่าบำรุงสุสาน (ปีละ 600.-)       35,600.- บาท (กรณีที่เปิดหลุมใหม่)
   4.4 ค่าช่องบรรจุศพ (คอนโด)  (15,000.-) + ค่าบำรุงสุสาน (ปีละ 240.-) 15,240.- บาท   (กรณีที่เปิดหลุมใหม่)
   4.5 ค่าแผ่นหิน                                                                                      3,000.- บาท   (กรณีที่เปิดหลุมใหม่)
   4.6 ค่าเทียนใหญ่ 1 คู่ (สำหรับตั้งศพสวดที่บ้าน)                                       500.- บาท
   หมายเหตุ : กรณีที่ซื้อโลงศพจากที่อื่น โลงศพจะต้องมีขนาดไม่เกินนี้ คือ กว้าง 78 ซม. , ยาว 199  ซม. , สูง 70 ซม.

5. ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีปลงศพ (2) รวมเป็นเงิน 16,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
   5.1 ค่าบำรุงสถานที่ (ค่าไฟ)                                 5,000.- บาท
   5.2 ค่าตอบแทนผู้ช่วยพิธี+เด็กก่อสวด                 1,000.- บาท
   5.3 ค่าตอบแทนผู้เล่นอีเล็กโทน                           1,000.- บาท
   5.4 ค่าเปิด-ปิด หลุม                                          1,000.- บาท
   5.5 ค่าเทียนใหญ่ 2 คู่ สำหรับวางข้างโลงในวัด    1,000.- บาท
   5.6 ค่าดอกไม้                                                   7,000.- บาท 
  
(ค่าดอกไม้ + ค่าเทียนในวัด ได้แก่ ดอกไม้ประดับบริเวณพระแท่น, ข้างตู้ศีลฯ, รูปพระบริเวณพระแท่น 2 จุด, รูปพระในวัด 5 จุด, เทียนเล็กบนพระแท่น 2 คู่, ค่าเทียนใหญ่ 2 คู่ สำหรับวางข้างโลงในวัด)
  
หมายเหตุ : ราคาค่าดอกไม้ดังกล่าว รวมค่าน้ำมันรถไปซื้อดอกไม้ 1,000.- บาท +ค่าอุปกรณ์สำหรับจัดดอกไม้ 1,000.- บาท ดังนั้น ซื้อดอกไม้จำนวน 5,000.- บาท

6.ค่าใช้จ่ายทุกรายการ ชำระที่สำนักงานวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา โดยทางวัดจะออกใบเสร็จรับเงินให้ทุกครั้ง และกรุณาชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
   ในวันทำเรื่องขอบรรจุศพ
7. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก หรือร้านจัดดอกไม้ภายนอกเข้ามาจัดดอกไม้ภายในวัด
8. วันและเวลาของการจัดพิธีปลงศพ
   8.1 วัดสามารถจัดพิธีปลงศพได้ไม่เกินวันละ 1ครั้ง
   8.2 วัดไม่จัดพิธีปลงศพ ในวันอาทิตย์ และวันอาทิตย์ของเทศกาลมหาพรต (เริ่มตั้งแต่วันพุธรับเถ้าถึงวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ และเทศกาลเตรียมรับเสด็จ
         พระคริสตเจ้า (เริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่ 1-4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ) และยกเว้นถึงวันที่ทางวัดอาจต้องจัดฉลองสำคัญตามโอกาสต่างๆ ด้วย
   8.3 เวลาของการจัดพิธีปลงศพ
                                       วันธรรมดา (จันทร์ ถึง ศุกร์)  เวลา 10.00 น.  หรือเวลา 11.00 น. หรือ    เวลา 13.00 น.
                                       วันเสาร์       เวลา 10.00 น.  หรือ   เวลา 11.00 น. หรือ   เวลา 13.00 น.   
                                       วันอาทิตย์     - ไม่จัด –

9. สิ่งที่เจ้าภาพจะต้องเตรียม
   9.1 คนถือเครื่องบูชา จำนวน 6  คน (เจ้าภาพเตรียม)
         ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้ =  เทียน ถือ 2 คน / ผอบศีลฯ ถือ 1 คน/ ชุดเหล้าองุ่น ถือ 1 คน
         เจ้าภาพเตรียมกระเช้ามาเอง  = กระเช้าของขวัญ / กระเช้าผลไม้  ถือ 2 คน
   9.2 บทอ่าน ที่ 1                   ชื่อ..................................................นามสกุล.................................................. (เจ้าภาพเตรียม)
   9.3 บทอ่าน ที่ 2                   ชื่อ..................................................นามสกุล.................................................. (เจ้าภาพเตรียม)
   9.4 บทภาวนาเพื่อมวลชน    ชื่อ..................................................นามสกุล................................................... (เจ้าภาพเตรียม)
   9.5 ดินสอพอง + ดอกไม้  สำหรับใช้ในสุสาน (เจ้าภาพเตรียม)

10. ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้าร่วมพิธีปลงศพ
   10.1 ควรมอบหมายให้มีบุคคลหนึ่งคอยประสานงานดูแลรับผิดชอบเรื่องทั่วๆไประหว่างพิธีกรรมในวัด
   10.2 บทเพลงที่ใช้ตลอดพิธีปลงศพจะต้องเป็นบทเพลงในพิธีกรรมเท่านั้น
   10.3 การถ่ายภาพ หรือการบันทึกเทปวีดีทัศน์ (ผู้จัดการหลุมศพจำเป็นต้องแจ้งให้ช่างภาพรับทราบด้วย)
       10.3.1 ช่างภาพจะต้องแต่งกายเรียบร้อย
       10.3.2 ช่างภาพไม่เข้าไปในบริเวณที่สงวนไว้เฉพาะสำหรับพระสงฆ์
(ไม่ขึ้นบริเวณ พระแท่น ตั้งแต่แนวบันไดขึ้นไป, พรมสีแดงรอบๆ พระแท่น และผ้าม่านทั้ง 2 ข้าง)
       10.3.3 ช่างภาพมีอาการสำรวม เหมาะสมกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ (ไม่เดินพลุกพล่าน ทำเสียงอึกทึกรบกวนสมาธิ หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นการทำลายบรรยากาศของ
                   พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ (ไม่ควรถ่ายภาพในระยะ 1-2 เมตร) ในกรณีใช้ไฟ (วีดีโอ)
ไม่ควรให้รบกวนผู้ร่วมพิธี
       10.3.4 อนุญาตให้มีช่างภาพนิ่งได้ 2 คนเท่านั้น (ถ้าเกินกว่า 2 คนกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อน)
       10.3.5 ไม่อนุญาตให้ใช้เครนแขวนกล้อง และไฟสปอร์ตไลท์ภายในวัด
   10.4 ไม่อนุญาตให้นักข่าวเข้ามาถ่ายภาพ หรือทำข่าวภายในวัด

                                                                                     *****************************************

หมายเหตุ : 1. การนัดวันและเวลาของการจัดพิธีปลงศพ ผู้จัดการหลุมศพต้องติดต่อกับเจ้าอาวาสด้วยตนเอง เพื่อรับทราบและเข้าใจระเบียบการ
                   และพิจารณาเงื่อนไขเบื้องต้นของการจัดพิธีปลงศพ
               2. การเปลี่ยนแปลงวัน – เวลาของการจัดพิธีปลงศพ ผู้จัดการหลุมศพต้องติดต่อกับเจ้าอาวาสด้วยตนเองเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
                   ความเข้าใจผิด หรือความผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้นได้
 

เอกสารการขอบรรจุศพและสุสานของวัด