นักบุญยอแซฟ
ภัสดาของพระนางพรหมจารีย์มารีย์

       นักบุญยอแซฟ ได้เป็นผู้ที่เชื่อมพระเยซูเจ้ากับเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด ดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงสามารถอ้างสิทธิว่าพระองค์ทรงเป็นแมสซียาห์ที่มีเชื่อสาย
มาจากกษัตริย์ดาวิดตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวทำนาย เอาไว้แล้ว

       ยิ่งกว่านั้นนักบุญยอแซฟ ยังเป็นอัยกาที่ได้บันดาลให้พระประสงค์ของพระเจ้าโดยความฝันของท่านได้ สำเร็จเป็นไป (มธ. 1: 20 - 24 ;2 : 13 - 19 )
เพราะบ่อย ๆ ครั้งพระเจ้าได้ทรงแจ้งให้มนุษย์ได้ ทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์โดยอาศัยความฝันนั้น เช่นเดียวกับท่านยอห์น นักบุญยอแซฟเป็นประกาศกคนสุดท้ายคนหนึ่ง เพราะว่าท่านได้ชี้แสดงให้เห็นผู้ที่จะต้องเส็ดจมาตามที่คำทำนายต่าง ๆ ได้กล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว ท่านได้เป็นอัยกาคนสุดท้ายของพระคัมภีร์ที่ได้รับพระคุณของ “ความฝัน” (ปฐม. 28 : 10 - 20 ;37 : 6 - 11 ท่านได้มีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกันมากกับบรรดาอัยกาของพระธรรมเก่า เป็นต้น
ในเรื่องเล่าที่ท่านต้องพาพระกุมารและแม่พระหนีไปประเทศอียิปต์ ซึ่งทำให้เราคิดถึงมหาบุรุษยอแซฟที่ถูกพวกพี่น้องขายไปสู่ประเทศอียิปต์ ทั้งนี้เพื่อให้การอพยพครั้งใหม่ได้สำเร็จไปใน   ตัวท่าน และในองค์พระเยซูเจ้าบุตรของท่าน (มธ . 2:13 - 23 ฮชย . 11: 1 ; ปฐก. 37; 50: 22 - 26 )

       ที่สุดนักบุญยอแซฟ ทรงเป็นหัวหน้าครอบครัวเล็กๆ ที่ต่ำต้อย ทั้งนี้เพื่อว่าบรรดาผู้คนร่วมสมัยกับท่านจะได้สามารถแลเห็นความเป็นจริงของ การเสด็จมารับสภาพเป็นมนุษย์ของพระวจนาตถ์ ทั้งจะได้สามารถค้นพบความยิ่งใหญ่ของความเป็นจริงที่ต่ำต้อยนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับบันดาลให้แผนการณ์ช่วยมนุษย์ให้รอดได้สำเร็จไป

       นักบุญยอแซฟ พระภัสดาของพระนางพรหมจารีมารีย์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมคนสุดท้ายของพระธรรมเก่า เพราะท่านได้เจริญชีวิตโดยอาศัยความเชื่อจริง ๆ และโดยอาศัยความเชื่อนี่เอง ที่ท่านสมจะได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้ดูแลรักษา “พระสัญญา” ซึ่งบัดนี้ได้สำเร็จเป็นความจริงขึ้นมาแล้วใน “ธรรมล้ำลึกของการช่วย
ให้รอด” พระวรสารได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของท่านว่าท่านเป็นรูปแบบขั้นพื้นฐานในแผนการณ ์แห่งความรักของพระบิดาเจ้าพร้อมกับหน้าที่พิเศษที่ท่านได้รับมอบหมายในฐานะที่เป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูคริสตเจ้าความศรัทธาภักดีและการเคารพให้เกียรติที่บรรดาสัตบุรุษมีต่อนักบุญยอแซฟย่อมแสดง ให้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานอัน ยิ่งใหญ่ของพระองค์และใน เวลาที่เหมาะสมที่สุดด้วย

       ผู้ที่เป็นประธานในพิธีบูชามิสซาก็เช่น เดียวกัน ทำหน้าที่เหมือนกับนักบุญยอแซฟ คือเป็นผู้เฝ้ารักษาและผู้จัดการ “ธรรมล้ำลึกของการช่วยให้รอด”
จิตตารมณ์ของการให้บริการของศาสนบริกรนั้นต้องช่วยทำให้ความเป็นมารดาของพระศาสนจักรและความเป็นบิดาของพระผู้เป็นเจ้าเป็นที่น่าเชื่อถือยิ่งๆขึ้น

       การเลือกของพระบิดาเจ้านั้น ขั้นพื้นฐานอยู่บนความยุติธรรมและถูกต้องและจะไม่ทำให้ผิดหวังจากความล้มเหลวของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งที่จริงก็เป็นการเสี่ยงอย่างมากสำหรับพระเจ้าในเรื่องนี้ในการที่พระองค์จะทรงเลือกคนใดคนหนึ่งปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค ์แต่พระองค์ก็ทรงเคารพต่อเสรีภาพของ
มนุษย์เสมอมา พระองค์ไม่เคยทรงบังคับ

บทสวดขอนักบุญยอเซฟให้ตายในศีลในพระพรของพระเป็นเจ้า

       นักบุญยอเซฟ ผู้เปี่ยมด้วยพระสิริมงคล ข้าพเจ้าอ้อนวอนท่านเป็นองค์อุปถัมภ์พิเศษของข้าพเจ้าในชีวิตนี้และในเวลาใกล้ ตาย กรุณาขอพระเป็นเจ้าประทานแก่ข้าพเจ้าจิตภาวนาที่ร้อนรน ข้าพเจ้าจะได้รับใช้พระองค์อย่างศรัทธา กรุณาช่วยข้าพเจ้า   ละทิ้งบาปทุกชนิด ข้าพเจ้าจะได้ดำรงชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์ กรุณาขอพระเป็นเจ้าอย่าให้ข้าพเจ้าสิ้นใจโดยไม่รู้ตัว