เดือนสิงหาคม

4 ส.ค.

นักเรียนคาทอลิกจากเขต 4 มาแสวงบุญ

5 ส.ค.

โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี  มาชมวัด

10 ส.ค.

พนักงานจัดฉลองศาสนนาม ซ.คลารา เกศินี มังกร

16 ส.ค.

กลุ่มผู้บริหาร บ.ป้อมโชค จำกัด จ.พระนครศรียุธยา มาชมวัด

 

ครูคำสอนจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ มาแสวงบุญ

1-17 ส.ค.

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา จัดทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่

17 ส.ค.

โรงเรียนศิษย์พระคริสต์ ชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลราชบุรี มาแสวงบุญ

อ่านทั้งหมด