เดือนมีนาคม

1 มีนาคม

คณะครูคาทอลิกจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุุทรปราการ มาแสวงบุญ

3 มีนาคม

กลุ่มพลมารีย์จากอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี มาแสวงบุญ

16 มีนาคม

คณะครูของโรงเรียนยอแซฟอยุธยาช่วยจัดเตรียมสถานที่

17 มีนาคม

เตรียมสถานที่สำหรับฉลองวัด

 

กรมศิลปากรและคุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซ่น มาเยี่ยมชมวัด

18 มีนาคม

ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

25 มีนาคม

วันอาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน)

29 มีนาคม

ประมวลภาพวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์

30 มีนาคม

ประมวลภาพวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

31 มีนาคม

ประมวลภาพวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

อ่านทั้งหมด