เดือนมกราคม

1 ม.ค.

มิสซาวันขึ้นปีใหม่

19 ม.ค.

พระสังฆราช (FABC) มาเยี่ยมชมวัด

26 ม.ค.

ประชุมกลุ่ม BEC

อ่านทั้งหมด