พระสังฆราชปีแอร์ ลังแบรต์ เดอ ลา ม็อต

พระสังฆราชเกียรตินามแห่งเบริธ ปี ค.ศ. 1662 -1673

       พระสังฆราชปีแอร์ ลังแบรต์ เดอ ลา ม็อต เกิดวันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1624 ที่ลาวัวซิแอร์ ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1658 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชเกียรตินามแห่งเบริธ วันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1659 ได้รับแต่งตั้งเป็นประมุข   มิสซังโคชินไชนา ได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราช วันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 1660 ที่กรุงปารีส ท่านเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ก่อตั้งพระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (M.E.P) และเป็นพระสังฆราชองค์แรกของคณะที่ได้เดินทางมาเผยแพร่ศาสนาในภูมิภาคตะวันออก
       ท่านเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยา วันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 1662 จุดหมายปลายทางแห่งแรกของท่านคือ มิสซังโคชินไชนา แต่ในขณะนั้นดินแดนแถบนี้กำลังประสบกับการเบียดเบียนอย่างหนัก ท่านจึงตัดสินใจรออยู่ที่กรุงศรีอยุธยา เพื่อรอคอยให้สถานการณ์ดีขึ้นจึงเดินทางต่อไป ท่านได้เห็นว่าในกรุงสยาม บรรดามิชชัน-นารีที่เป็น นักพรตไม่ได้กระตือรือร้นที่จะทำการเผยแพร่ศาสนา แต่ได้ทำสิ่งต้องห้ามสำหรับนักบวช นั่นคือ ทำการค้าขาย เมื่อท่านรายงานเรื่องนี้ไปยังกรุงโรม ท่าน จึงกลายเป็น  ที่เกลียดชังของชาวโปรตุเกสทั้งนักบวชและฆราวาส
       ปี ค.ศ. 1665 สมเด็จพระนารายณ์ฯ ทรงพระราชทานที่ดินแปลงใหญ่ในค่ายชาวญวนแก่ท่าน ท่านได้สร้างบ้านพัก วัดน้อยถวายแด่นักบุญยอแซฟ และอาคารสำหรับบ้านเณร ซึ่งสามารถรับชายหนุ่มที่มาจากประเทศจีน ตังเกี๋ย และโคชินไชนามารับการอบรมเพื่อเตรียมเป็นพระสงฆ์ ปี ค.ศ. 1669 ท่านได้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้น โดยมีคุณพ่อลาโนซึ่งมีความรู้ทางการแพทย์อยู่บ้างเป็นผู้ดำเนินการ ปี ค.ศ. 1670 ท่านได้จัดตั้งนักบวชหญิงพื้นเมืองขึ้นใช้ชื่อว่า “คณะรักไม้กางเขน” เพื่ออบรมหญิงสาวให้ดูแลคนป่วย สอนคำสอน และโปรดศีลล้างบาป
       ปี ค.ศ. 1667 ท่านได้พยายามดำเนินการเพื่อให้ประเทศสยาม, ประเทศฝรั่งเศส และกรุงโรมได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน ซึ่งได้เป็นจริงในวันที่ 18ตุลาคม ค.ศ. 1673 เมื่อพระสังฆราชลังแบรต์, พระสังฆราชปัลลือ และคุณพ่อลาโนได้เข้าเฝ้าถวายพระราชสาสน์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และพระสมณสาสน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 9 แด่สมเด็จพระนารายณ์ฯ และได้มีการส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีต่อกันอีกหลายครั้ง
       วันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1669 สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 9 ทรงก่อตั้งเทียบสังฆมณฑลสยาม ทรงมอบให้พระสังฆราชลังแบรต์และพระสังฆราชปัลลือมีอำนาจปกครองทางศาสนาในกรุงสยาม ท่านได้เสนอให้เลือกคุณพ่อหลุยส์ ลาโน เป็นพระสังฆราชประมุขมิสซังสยาม และได้ทำการอภิเษกคุณพ่อลาโนเป็นพระสังฆราช  วันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1674
       ท่านถึงแก่มรณภาพลงวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1679 ที่กรุงศรีอยุธยา หลังจากล่มป่วยอย่างทรมานมาเป็นเวลานาน

 

เส้นทางจากฝรั่งเศสมากรุงศรีอยุธยา
สมัยพระสังฆราช ลังแบรต์ เดอ ลา ม็อต

ภาพแสดงโลงบรรจุอัฐิพระสังฆราชปีแอร์ ลังแบรต์ เดอ ลา ม็อต ภายในวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา